арх. Илиян Павлов Николов

1951 г.            21.12. - роден в София

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

1976 г.            Дипломиран в архитектурния факултет на ВИАС - София, катедра                        обществени сгради
1981 г.            Специализира архитектура в Париж - Франция. Защитава реферат на тема -                        "Архитектурата на големите търговски центрове във Франция".

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ

от 1978 г.        Член на Съюза на архитектите в България
от 1992 г.        Член-основател на Камарата на архитектите в България
1998 - 2000 г.  Член на работната група към МРРБ за разработване на текста за новия                         Закон за Устройство на Територията
1999 - 2000 г.  Член на Държавната комисия за оправомощаване на лицата упражняващи                         независим строителен надзор в Р. България
2000 - 2003 г.  Член-основател на УС на Асоциация на лицата упражняващи независим                         строителен надзор, преименувана по-късно като Българска асоциация на                         инженерите и архитектите - консултанти
2000 - 2002 г.  Основател и пръв председател на УС на Европан - България, национална                         секция на Европан - Европа
от 2000 г.        Член-основател на Ротъри клуб "София - Сердика", PHF, PP (2005-2006),                         ADG (2009-2010)
от 2004 г.        Член на Камарата на архитектите в България - пълна проектантска                         правоспособност

УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

1991 - 1995 г.  Член на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България и                         председател на постоянната комисия по информационна и издателска                         дейност - два последователни мандата.
1995 - 1996 г.  Председател на Софийския филиал на Камарата на архитектите в България
1998 г.             Член на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България и                         председател на постоянната комисия по издателска и информационна                         дейност - трети мандат
1996 - 2000 г.  Началник на управление "Архитектура и градоустройство" към Столичната                         община в първия екип на кмета Ст. Софиянски. Председател на Градската                         архитектурно-градоустройствена комисия за разглеждане на обекти на                         архитектурата, монументалното изкуство и рекламата на територията на                         Столичната община.
1999 - 2000 г.  Член на борда на директорите на "Централни хали" АД, за реализация на                         проекта за реконструкция на сградата на Централните хали в София
2001 - 2002 г.  Заместник председател на УС на Съюза на архитектите в България

ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

1976 - 1977 г.  Проектира в проектантската организация на Главно управление на                         Строителните войски - София, отбивайки военната си служба
1977 - 1990 г.  Проектира чрез държавната фирма "Главпроект" - София в дирекцията за                         обществени и жилищни комплекси и градоустройство в ателието на арх.                         Павел Николов.
1990 - 1996 г.  Проектира чрез собствено архитектурно бюро - "Николов & Николов -                         архитекти".
от 2000 г.        Проектира чрез собствено архитектурно бюро - "Николов & Николов -                         архитекти". Управител на бюрото.

ОТЛИЧЕНИ КОНКУРСНИ АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ

1976 г.             Главен търговски център - Благоевград - откупка (заедно с Е. Кондарев,                         60 конкурента)
1980 г.             Главен търговски център - Кърджали - първопремиран проект (заедно                         с Е. Кондарев, 120 конкурента)
1986 г.             Реконструкция и разширение на сградата на Главпроект - ул. Шипченски                         проход - София - първопремиран проект (заедно с Е. Кондарев, 6                         конкурента)
2001 г.             Сграда на Софийска градска художествена галерия - ул. Гурко - София -                         един от три първопремирани проекти (52 конкурента)
2004 г.             Многофункционален комплекс Сан Стефано Плаза София - първопремиран                         проект (заедно със Ст. Добрев и Ф. Захариев, 6 конкурента)